Introducing Nipa Cloud Space
public cloud ตัวใหม่จากทาง Nipa Technology

Last Released

What's In Space

Learn about new and improved features in Nipa Cloud Space

Infrastructure

New Availability Zone
เพิ่ม availability zone ใหม่ Bangkok และ Nonthaburi สำหรับ instance และ volume เพื่อรองรับการใช้งาน High Availability และ redundancy service โดยที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแบบ self service ได้
Dedicated CPU Machine Type
รองรับ dedicated CPU ทำให้ instance สามารถใช้งาน vCPUs ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา รวมถึงยังทำให้ความเร็วในการทำงาน multi processing มีความเร็วและเสถียรมากยิ่งขึ้น
Improve Memory Speed and Latency
memory speed ที่สูงถึง 3200GHz และมีการปรับปรุงเรื่องการ allocation memory ทำให้ instance สามารถเข้าถึง memory ได้รวดเร็วกว่าเดิมและมี latency ที่ลดลงเป็นอย่างมากทำให้ application ที่ใช้งานอย่าง database มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Upgraded Backbone Network เพื่อรองรับการขยาย Compute และ Storage
ระบบ network หลักของ Nipa Cloud Space ได้มีการอัพเกรดใหม่ทั้งหมด ที่วิ่งอยู่บน network 400Gbps ทำให้การเชื่อมต่อซึ่งกันและกันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
Vxlan and MP-BGP Backbone Network
Nipa Cloud Space backbone network ได้มีการ พัฒนาใหม่ทั้งหมดด้วยบนเทคโนโลยีล่าสุด ด้วย VxLAN และ MP-BGP
Max Speed 10Gb per VM(max 10Gb per Compute)
เพิ่มขีดจำกัดในการเชื่อมต่อของระบบภายในให้ network รองรับมากถึง 100Gb/s ต่อ compute(instance) โดยจะแบ่งเป็น network ที่ Instance ใช้งานร่วมกันได้สูงสุด 50Gb/s และมีการแยก storage network อีก 50Gb/s
เพิ่มความเสถียรในการ Launch Instance
Nipa Cloud Space ได้มีการพัฒนาระบบ launch instance ใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและมีความเสถียรมากขึ้นกว่าเดิม
รองรับ Direct Connect(Private Link) เชื่อมต่อเข้าใช้งานตรงกับ VPC Network
ด้วยความสามารถของระบบ SDN ใหม่ของ Nipa Cloud Space ที่สามารถให้บริการ direct link เพื่อทำการเชื่อมต่อ private network ของ on-premise สามารถเชื่อมต่อมายัง VPC Network บน Nipa Cloud Space ได้
Routed Instance Networking
ไม่ใช่แค่ backbone network ที่ถูกพัฒนาใหม่ แต่ network ของ instance ก็ถูกพัฒนาใหม่ด้วยเช่นกัน บนเทคโนโลยี VxLAN, iBGP และ MPLSoverUDP

Platform

Improved Nipa Cloud Space UX/UI
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ UX/UI ของ Nipa Cloud Space เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น มีการพัฒนาเเกี่ยวกับ action feedback เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

[NEW] PDPA support

เพื่อให้การใช้งาน Nipa Cloud Space เป็นไปอย่างโปร่งใส และทำให้ application ของคุณ ใช้งานได้อย่างถูกกฏหมาย ไม่ขัดกับ PDPA เราจึงเพิ่มการ acknowledge & concent Term of Service และ Privacy Policy ของระบบ Nipa Cloud Space ขึ้นมา

Project Overview

Project Management
เพิ่มหน้าสำหรับการเลือกใช้งาน project เพื่อให้คุณสามารถเลือกและค้นหา project ได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมแสดงการแจ้งเตือนสำหรับการเชิญเข้า project
Login History
เพิ่มตารางสำหรับ login histories เพื่อให้คุณสามารถเช็คข้อมูลการเข้าใช้งาน user ของคุณและ user อื่นภายใน project เดียวกัน
Improve Project Member Security
ระบบ project member ได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด เพื่อใช้งานสิทธิ์เท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยใช้ concept ของ Trust & Delegate Permissions

Instances

 • เปลี่ยนการ launch instance เป็นขั้นตอนเพื่อลดความซับซ้อนและความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
 • สามารถเลือก availability zone ได้
 • แสดงโครงสร้างราคา ของสิ่งที่ ผู้ใช้งานเลือกได้ตลอดเวลา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถรู้ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้
 • เพิ่ม Launch Summary สำหรับเช็คการตั้งค่าทั้งหมดก่อน launch instance
 • สามารถกำหนด OS Disk และ Data Disk ได้ในขั้นตอนเดียว
New Instance Overview
สรุปข้อมูลของ instance ทุกอย่างภายในหน้า instance overview โดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อเพิ่มเติมใน tab ย่อย
Comparable Monitoring
แยกการแสดงผล monitoring ออกมาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้
Scale Up and Down Machine Type
instance สามารถ scale Machine Type เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างอิสระ
Password Recovery
รองรับการ recovery password บนทั้ง Windows และ Linux (เฉพาะใน image ที่มี NCS agent ติดตั้งไว้)
Variant Machine Types
เพิ่ม machine types ชุดใหม่เพื่อตอบสนองการทำงานที่หลากหมายมากขึ้นเช่น Compute Intensive, Memory Intensive, All Purpose และ Shared
Disk Controllers
สามารถกำหนดวิธีการ mount storage ได้โดยการกำหนด Disk controller ทั้ง IDE, Virtio และ iSCSI
Security Group Multiple IPs Supported
รองรับการใช้งาน security group แบบ multi port โดยสามารถกำหนดการใช้งานแต่ละ port แยกกันได้
Separated Storage by Duty
แบ่งการใช้งาน storage ของ Instance เป็น OS disk และ Data disk

Images

Create from Volume
คุณสามารถสร้าง image เพื่อมาใช้สำหรับ instance
อนุญาติให้นำเข้า image มาใช้งานได้แบบ self-service
Support New Distributions
รองรับ AlmaLinux, Rocky Linux และ OpenSuse และยกเลิกรองรับ Centos 8 ที่หมดระยะเวลา support

Volumes

Create Volume From Image, Volume and Volume Snapshot
เพิ่ม source image, volume และ volume snapshot เพื่อนำมาใช้สำหรับ create volume
Volume Availability Zone
สามารถเลือก availability zone ได้
Volume Performance Types
เพิ่ม performance type Standard HDD, Standard SSD และ Premium SSD สำหรับ volume เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย
Big Size Higher performance
volume performance จะแปรผันตามขนาดของ volume ที่ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานขยายขนาดของ volume performance ก็เพิ่มตามไปด้วย
Estimation Volume Performance
ปรับการแสดงผล throughput และ IOPS ของ volume แต่ละตัวตาม performance type
New Menu Volume Snapshots
เพิ่มเมนู volume snapshots เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและการใช้งานที่สะดวกมากขึ้น
Pay As You Go
คิดราคา volume snapshot ตามขนาดข้อมูลที่เก็บจริง

Network & Security

[NEW] CloudFlare Integration

สามารถ integrate เข้ากับ CloudFlare เพื่อให้สามารถจัดการ DNS เบื่องต้นได้
VPC Network Across Availability Zone
สามารถเชื่อมต่อ compute(instance) ข้าม availability zone ได้
Revised Menu
เปลี่ยนชื่อเมนู cloud Firewalls เป็น security groups
ย้ายเมนู key pair มาอยู่ภายใต้หัวข้อ Network & Security
Security Group Presets
คุณสามารถสร้าง preset ของ security group ที่ใช้บ่อย ๆ ได้ภายใจ action เดียว
Floating IP doesn't required Router
VPC Network มี gateway เชื่อมต่อไปยัง external IPได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ router

Known Issues

 • Launch Instance
  • ไม่มีการเช็คจำนวน instance, vCPUs และ Ram ที่คงเหลือใน quota ของ project ทำให้การสร้าง Instance error ได้ถ้า quota ไม่เพียงพอ
  • การ validate step instance detail และ security แสดงผิดพลาดในบางกรณี
 • Instances List
  • ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการถูก pause/stop instance เมื่อเงินหมด หลังจากมีการ stop instance ด้วยตัว user เอง แม้ว่าจะยังมียอดเงินคงเหลืออยู่ก็ตาม
 • Instance Detail
  • ยังไม่สามารถดู log ของ instance ที่มี image เป็น Windows ได้
  • จำนวน data disk volume ที่ attach ไว้กับ instance แสดงเกินกว่าความเป็นจริง
 • Attach Port/External IP
  • แสดงราคาเกินกว่าความเป็นจริง
  • การ validate แสดงผิดพลาดในบางกรณี
 • Images List
  • shared images table แสดงผลปุ่ม more ต่างจากหน้าอื่นๆ
 • Create Image
  • มีการแสดงผล min disk ของ image ที่สร้างจาก volume ผิด ในหน้าผลลัพท์
  • การแสดงผลราคาของ image ที่สร้างจาก volume สูงกว่าความเป็นจริง
 • Manage Image Member
  • เจ้าของ image กดเข้า menu manage image member หลังถูก decline จะ error
 • Create Volume
  • ตัวเลือกของ availability zone และ performance type จะเป็นค่าว่าง หากเลือก source ของ volume เป็น volume อื่น แต่ไม่มีรายการของ volumes available อยู่เลย
 • Volumes List
  • created at ของ volume แสดงผิด time zone
 • Networks List
  • อาจถูกพากลับไปที่หน้า networks list อีก หลังจากเปลี่ยนไปหน้าอื่นแล้ว
 • Remove Project Member
  • การ remove user ออกจาก project จะยังไม่ได้ redirect user คนนั้นกลับไปหน้า projects management
 • Registration
  • password จะ validate ผิดพลาดในบางกรณี
  • ผู้ใช้งานในบางภูมิภาคจะไม่สามารถ register และ login เข้าสู่ระบบได้
 • Other
  • quota ของ image ถูก fixed ไว้ที่ 10 และไม่สามารถแก้ไขได้
  • เกิด console error ขึ้น หลังจากกดเข้าหน้าเดิมซ้ำ