Having Problem Before Access a Project
ต้องการความช่วยเหลือในช่วงการสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ หรือขั้นตอนการเลือก project

เข้าสู่หน้า customer support ผ่านการกด link ที่มุมซ้ายล่าง หรือด้านล่างของ menu
Login Page
Registration Page
Registration - Confirm Profile Page
Project Management Page
ระบบจะเปิดหน้า support
Support Page

กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล, email, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อที่ใช้ในระบบ NCS, หัวข้อปัญหา และรายละเอียดของปัญหา แล้วกด submit
Support
โดยทางทีม support จะติดต่อกลับไปหาคุณทาง email ภายใน 24 ชั่วโมง
Copy link
On this page
Instruction
1. เข้าสู่หน้า Customer Support
2. กรอกข้อมูลปัญหาที่พบ