Launching Instance(s)
ขั้นตอนในการสร้าง หรือ Launch Instance ในรูปแบบต่างๆ
Instance ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายกรณี Instance ประกอบด้วยการผสมผสานระหว่าง หน่วยประมวลผล, หน่วยความจำ, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และความสามารถของเครือข่าย ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกผสมทรัพยากรให้แก่แอปพลิเคชันของคุณได้ตามความเหมาะสม และสามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดทรัพยากรต่างๆ เพื่อตอบสนองปริมาณงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ​

กดเลือก project จากหน้า Projects Management เพื่อเข้าสู่หน้า Project Detail
Project Detail

กดเข้าหน้า "Instances" ที่ sidebar
Instances List

กดปุ่ม + "Instance(s)" ที่มุมขวาบนของหน้า เพื่อเปิด menu launch
Open Launch Instance Menu
Launch Instance Menu

  1. 1.
    Launch Instance จาก Source ที่เป็น Distribution Image หรือ Custom Image (ขั้นตอนการ Launch Instance จาก Image)
  2. 2.
    Launch Instance จาก Source ที่เป็น Bootable Volume (ขั้นตอนการ Launch Instance จาก Bootable Volume)
Copy link
On this page
Prerequisite
Instructions
1. เข้าสู่ Project
2. เข้าสู่หน้า Instances
3. เข้า Menu Launch Instance(s)
รูปแบบการ Launch Instance แบบต่างๆ